Vores kontrakt betingelser kan du læse her, inden du får dem sammen med et tilbud eller en kontrakt.

Strøm:

Arrangør drager omsorg for, at der ved scenen/der hvor Tyrolerband skal stå, findes strømudtag som specificeret under “Strømforhold” på Kontrakten. Er den angivne mængde strøm ikke til rådighed, afgør Tyrolerbands ansvarshavende, om opstillingen kan ændres, således optræden kan gennemføres eller ej.

Ankomst:

Tyrolerband og tekniker ankommer ca. 2 timer før dørene åbnes for gæster, hvis ikke andet er specificeret under “Leverings notat” på kontrakten.

Parkering:

Arrangøren skal sørge for plads til Tyrolerbands køretøjer i umiddelbar nærhed af spillestedet, således at af/pålæsning kan ske nemmest muligt. Arrangøren afholder alle udgifter til parkeringsafgifter før under og efter arrangementet. Registreringsnumre på vores køretøjer kan oplyses på opfordring.

Adgangsforhold:

Der forudsættes niveaufrie adgangsvej til transport af udstyr, elevator/rampe eller assistance i form af en-to ædruelige hjælpere til forcering af niveauforskelle såsom trapper, enkelttrin og lign. Kan dette ikke efterkommes efterfaktureres der med 50kr. pr trin.
Hvis der under ”Særlige bemærkninger” er aftalt et bestemt antal hjælpere, skal disse være til rådighed ved ankomsten samt under ned pakning. Udeblevne hjælpere afregnes med 1200 kr. + moms pr. udebleven hjælper.
Hjælpere skal være ædruelige, og Tyrolerband har ret til at afvise berusede hjælpere som så regnes for udeblevne.
NB: Hjælpere er ikke arbejdsskadeforsikret gennem Tyrolerband, idet hjælpere stilles til rådighed af arrangør. Arrangør fremstår dermed som arbejdsgiver og har derved forsikringspligten.

Opholdslokale og forplejning:

Arrangøren sørger for et lokale med eget toilet til Tyrolerbands omklædning og ophold i pauser. Lokalet skal være aflåst og Tyrolerband skal kunne have adgang før under og efter arrangementet.
I lokalet skal forefindes kaffe, kolde læskedrikke og et måltid mad. Musikerne værdsætter sund mad. Maden skal serveres inden optræden.
Forplejning gælder også for alle optrædende ifølge kontrakten. Læskedrikke om indbefatter sodavand, kildevand og evt. energidrikke ad libitum. På scenen skal der stå et glas med øl, ved første optræden, samt rigeligt med kildevand. Øl er kun til for at kunne skåle med gæsterne.

Røg maskine:

Tyrolerband bruger Hazer/tågemaskine, i forbindelse med deres lys opsætning. Alarmer & brandmeldere kan udløses af røg/haze maskiner. Arrangøren sørger for at frakobling af alarmer m.m. inden optræden.
Kræver fra kobling af alarmer, at der indsættes brandvagter, er det arrangørens ansvar. Kan alarmer ikke frakobles, SKAL Tyrolerband have information om dette, min. 3 dage før arrangement.

Tilladelser:

Det er arrangørens ansvar at have indhentet tilladelse fra de offentlige myndigheder, til afholdelsen af den i denne aftale, bekræftede aftalte optræden.

Lyd restriktioner:

Det er arrangørens ansvar at sikre at der ingen restriktioner vil være med hensyn til lydstyrke, i forbindelse med lydprøve, som koncert og optræden.
Arrangøren sikre at optrædende kan afholde de nødvendige lydprøver forud for optræden.

Udstyr:

Lyd og lysanlæg kan ikke benyttes af andre end Tyrolerband, uden Tyrolerbands lydteknikers/ansvarshavende accept, og anvisninger. Arrangør er erstatningspligtig ved skader/hærværk og tyveri af Tyrolerbands udstyr.

Forsinkelser:

Arrangøren er ansvarlig for at tidsplanen overholdes og Tyrolerband kan optræde til aftalt tider. Evt. forsinkelser er Tyrolerband uvedkommende. Det er op til Tyrolerbands ansvarshavende at vurdere om evt. forsinkelser kan efterkommes.

Aflysning:

Aflysning af arrangement kan ikke ske efter indgået aftale.
I tilfælde af aflysning af arrangement, fra arrangørs side, opkræves fuldt honorar til Tyrolerband.
Tyrolerband forpligtiger sig til at forsøge at få et nyt engagement andetsteds, er dette tilfældet, modregnes det aftalte honorar.
Tyrolerband er berettiget til at undlade at optræde såfremt arrangør ikke opfylder sine forpligtigelser.
Tyrolerband kan aflyse arrangementet ved sygdom med dokumenteret lægeerklæring, eller dødsfald i nær familie. I så fald tilbagebetales honorar.

Ophør:

Hvis Tyrolerband ophører, frigøres arrangører af kontrakt og Tyrolerband kan ikke gøres økonomisk ansvarlig. Tyrolerband kan ophæve kontrakten ved ophør af orkesteret.

Vejr og trafikforhold:

Skyldtes vejrforhold at Tyrolerband ikke kan komme forsvarligt frem, kan arrangement aflyses. I så tilfælde tilbage betales honorar.
Forhindres Tyrolerband i at kunne komme frem pga. færgeaflysninger eller lign. kan arrangementet aflyses. I så tilfælde tilbagebetales honorar.
Ved udendørs arrangementer, sikre arrangør at Tyrolerband, samt udstyr står tørt.
Tyrolerband forbeholder sig ret til ikke at optræde ved udendørs arrangementer, hvis ovenstående ikke overholdes.

Scene:

Optimalt sceneforhold er en scene der er 12m bred & 5m dyb.
Kan dette ikke opfyldes, kontaktes Tyrolerband straks med oplysning om scenestørrelse.
Afstand til publikum fra scenekant er bør maximalt være 6m, for den bedste publikumsoplevelse.
Erfaring viser at hvis borde er placeret i siderne fra scenen, mister publikum den tætte kontakt til orkesteret.

Opsyn:

Ved arrangementer over 200 gæster SKAL der være vagter ved scenen fra et professionelt vagtselskab.
De skal for at forhindrer publikum i at komme på scenen, samt forhindrer generende adfærd og holde generelt opsyn.

Optagelser af optræden:

Der må ikke optages billede og/eller lydoptagelser, uden forudgående skriftlig aftale med Tyrolerband.
Brug af optagelser uden foregående aftale, kan blive retsforfulgt.

Forsikring:

Ansvar for opretholdelse af ro og orden påhviler arrangør, som ligeledes hæfter for skader, hærværk og tyveri forvoldt af gæster.
Tyrolerband vil få autoriseret reparatør til at udbedre skaden. Lader dette sig ikke gøre, anskaffes nyt tilsvarende. Faktura fremsendes til arrangør. Dette være sig også gældende ved vand og brandskader.
Ved flerdages arrangementer henstår anlæg mv. for arrangørs ansvar.

Alm. Jura forhold:

Værneting vedrørende denne kontrakt er Retten i Frederiksberg.
Der accepteres IKKE særlige tillægskontrakter, medmindre dette er anført i kontrakten under “særlige bestemmelser”, og dette punkt kan ikke tilføjes i originalkontrakten eller kopier af denne, efter at kontrakten er udarbejdet.
I tilfælde af ændringer oprettes i stedet en helt ny kontrakt, som Tyrolerband og arrangør på ny accepterer med deres underskrifter.
Kontrakten er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure.
Tyrolerband kan ved enkeltdagsarrangementer begære kontrakten ophævet på grund af:

  1. Sygdom dokumenteret ved lægeattest.
  2. Indkaldelse til militærtjeneste, beredskabet eller borgerligt ombud.
    Tyrolerband forsøger i givet fald at skaffe anden, erstatning.

Såfremt Tyrolerband i alvorlig grad misligholder kontrakten, er dette erstatningspligtigt overfor arrangøren.
Tyrolerbands erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til kontraktbeløbet angivet på kontrakten.
Tyrolerband er berettiget til at undlade at optræde, ifald arrangør ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af at Tyrolerband efter at have indfundet sig, hindres i at optræde som aftalt, er Tyrolerband alligevel berettiget til fuldt honorar.
Kontrakten kan begæres ophævet pga. ministerielt/militært forbud mod afholdelse af arrangement af omstående art, eller ved så alvorlige trafikstandsninger (herunder overisning, isslag mv.), at det er umuligt for Tyrolerband at nå frem. Tyrolerband vil i givet fald forsøge at skaffe andet, velkvalificeret band.
Evt. offentlige udgifter, herunder Koda og Gramex afholdes af arrangøren og er Tyrolerband uvedkommende.

Hvad ikke er nævnt i kontrakten & betingelser har ingen gyldighed.